Gebruiksvoorwaarden

Gebruiksovereenkomst voor de website over geneesmiddeltekorten: KNMP Farmanco. Versie: 1 maart 2017.

1. Definities

1.1. De Gebruiksovereenkomst zoals bedoeld in de Algemene voorwaarden KNMP (Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken Haaglanden onder depotnummer 40409373/ 2012 11 december), hoofdstuk C. Gebruiksrecht van elektronische producten en programmatuur. Bij verschil tussen de Algemene voorwaarden KNMP en deze Gebruiksovereenkomst, gaan de bepalingen in deze gebruiksovereenkomst voor.

1.2. KNMP Farmanco: digitale informatiebron over geneesmiddelentekorten, die de apotheker en het apotheekteam vakinhoudelijk en procesmatig ondersteunt bij de werkzaamheden in de apotheek. KNMP Farmanco is opgezet binnen het Laboratorium Nederlandse Apothekers (LNA) om bij te dragen aan een efficiëntere farmaceutische patiëntenzorg, door het beschikbaar maken van noodzakelijke geneesmiddelen.

1.3. Onder afnemer wordt verstaan:

Apotheek: vestiging zoals gepubliceerd in het apothekersregister van de Inspectie voor de Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ)

Ziekenhuisapotheek: een apotheek gevestigd binnen een locatie van een algemeen, academisch of categoraal ziekenhuis en daar intramuraal geneesmiddelen verstrekt.

Overige afnemers: de natuurlijke of rechtspersoon met wie de KNMP een overeenkomst heeft gesloten voor het gebruik van KNMP Farmanco.

1.4. Vestigingsadres: het adres waar de (ziekenhuis)apotheek volgens het apothekersregister van IGJ is gevestigd respectievelijk de overige afnemer -rechtspersoon is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel dan wel als het een natuurlijke persoon is, woonplaats heeft.

1.5. Licentie: toegangsrecht voor een bepaald aantal gelijktijdige gebruikers.

1.6. Gelijktijdige gebruiker: aantal gebruikers dat gelijktijdig toegang heeft tot KNMP Farmanco ongeacht de toegangsbron (PC, tablet, mobiele telefoon etc.)

1.7. Contributiepakket: pakket Zakelijk Contributie voor openbaar apotheken, pakket Ziekenhuis(Z) voor ziekenhuisapotheken.

2. Gebruiksrecht KNMP Farmanco

2.1. Per gebruiksovereenkomst heeft een afnemer (zie onder A1 Algemene voorwaarden KNMP) per vestigingsadres toegangsrecht voor drie (3) gelijktijdige gebruikers.

2.2. Indien een afnemer een apotheek is dan heeft deze per vestigingsadres toegangsrecht voor dertig (30) gelijktijdige gebruikers.

2.3. Indien een afnemer een ziekenhuisapotheek is dan heeft deze per vestigingsadres toegangsrecht voor vijftig (50) gelijktijdige gebruikers

2.4. In aanvulling op het gebruiksrecht kan tegen vergoeding het toegangsrecht voor gelijktijdige gebruikers met één gebruiker of een veelvoud hiervan worden uitgebreid.

2.5. Het is niet toegestaan toegangsrechten open te stellen aan andere gebruikers dan bedoeld in deze gebruiksovereenkomst (zie ook artikel C.4.4. van de Algemene voorwaarden KNMP).

2.6. KNMP behoudt zich het recht voor om het toegangsrecht voor het aantal gelijktijdige gebruikers aan te passen.

3. Vergoeding

3.1. De afnemer is voor het gebruiksrecht een jaarlijkse vergoeding verschuldigd.

3.2. De bestaande contributiepakketten ZC en Z bevatten een gebruiksrecht voor één apotheek.

3.3. Tarieven voor de vergoeding worden door de KNMP gepubliceerd op de website KNMP.nl.

4. Toegang wordt verleend op basis van

4.1. een inlogcode en wachtwoord.